INFO MDM: Ce amenzi risca firmele din partea ANRE

0

Leider ist der Eintrag nur auf Rumänisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

MDM Group prezinta prevederi importante ale Legii nr. 121/01.08.2014 privind eficiența energetică conform cărora firmelor le revin o serie de obligații în calitate de operator economic consumator de energie. Informarea este facuta in contextul in care au inceput o serie de controale cu privire la aceste obligatii legale.

Potivit legii,

Ø Toți operatorii economici consumatori de energie sunt obligați să completeze şi să transmită anual Departamentului pentru eficienţă energetică din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), până la data de 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie. Atașat găsiți modelul actualizat al declarației.

Sancțiuni în caz de nerespectare: amendă între 2.000 lei și 5.000 lei

Ø Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor (întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual nu depăşeşte 43 milioane euro), sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi care stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Aceștia completează şi transmit Departamentului pentru eficienţă energetică, până la 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie.

Auditul energetic realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră ca fiind echivalent cu un audit energetic care îndeplineşte cerinţele prevăzute în anexa nr. 4 din legea 121/2014.

Sancțiuni în caz de nerespectare: amendă între 1.000 lei și 5.000 lei

Ø Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligaţia:

a) să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic stabilit de operatorul economic, care să reprezinte cel puţin 50% din consumul energetic total al operatorului economic; auditul este elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii şi stă la baza stabilirii şi aplicării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;

b) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung;

c) să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru eficienţă energetică, conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Departamentul pentru eficienţă energetică care are statut de persoană fizică autorizată sau o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

d) de a completa şi transmite la Departamentul pentru eficienţă energetic din cadrul ANRE, până la 30 aprilie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie. Modelele declarației și al chestionarului se regăsesc în Decizia nr. 366 din 6 martie 2019 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.

În cazul operatorilor economici care deţin subunităţi consumatoare a mai mult de 1.000 tone echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum şi alte sedii secundare) amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin funcţionalitate sau reţele energetice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităţi este considerată din punctul de vedere al obligaţiilor ce îi revin ca unitate independentă. Acestor unităţi independente le sunt aplicabile obligațiile mai sus menționate.

Sancțiuni în caz de nerespectare: amendă între 1.000 lei și 200.000 lei

Definiții:

audit energetic – procedură sistematică al cărei scop este obţinerea unor date/informaţii corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea şi cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei şi raportarea rezultatelor;

auditor energetic – persoana fizică sau juridică atestată/autorizată în condiţiile legii care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori; auditorii energetici persoane fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare;

client final/consumator – persoană fizică sau juridică care utilizează energie pentru propriul consum final;

consum de energie primară – consumul intern brut, cu excepţia utilizărilor neenergetice;
consum final de energie – toată energia furnizată industriei, transporturilor, gospodăriilor, sectoarelor prestatoare de servicii şi agriculturii, exclusiv energia destinată sectorului de producere a energiei electrice şi termice şi acoperirii consumurilor proprii tehnologice din instalaţiile şi echipamentele aferente sectorului energetic;

energie – toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;

eficienţă energetică – raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, bunuri sau energia rezultată sau energia rezultată şi valoarea energiei utilizate în acest scop;

întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri – întreprinderi în sensul celor definite în titlul I din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al căror bilanţ anual nu depăşeşte 43 milioane euro;

manager energetic – persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată în condiţiile legii, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;

Cadru legal: LEGEA nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetic publicată în MO nr. 574 din data de 1 august 2014

DESCARCA Model Declaratie consum energie

SURSA: MDM GROUP

LIKE.

Leave A Reply