INFO MDM: Legea privind internship-ul, IN VIGOARE! Ce prevede

0

MDM Group informeaza ca incepând cu 18 august 2018 a intrat în vigoare legea care reglementează activitatea de internship.

Principalele prevederi de interes, din cadrul noului act normativ:

 Internshipul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani dar și persoanelor care au împlinit vârsta de 15 ani, numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, după caz.

Perioada în care internul a desfășurat activitatea în baza contractului de internship se consideră vechime în muncă, și, după caz, vechime în specialitate, în funcție de tipul activității.

 Organizația-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de
interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților. Excepție: Dacă
organizația-gazdă care are încadrați cel mult 20 salariați se pot încheia simultan cel mult două
contracte de internship.

 Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu
în ziua anterioară începerii programului de internship. Durata maximă a contractului de
internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.

 Între intern și organizația-gazdă se poate încheia un singur contract de internship. Prin
excepție, între intern și o organizație-gazdă se pot încheia mai multe contracte de internship,
cu condiția ca acestea să fie pentru programe de internship diferite, iar durata cumulată a
acestora să nu fie mai mare de 6 luni.

 Cuantumul indemnizației pentru internship este egal cu cel puțin 50% din salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu numărul de ore de activitate
desfășurată.

 Durata timpului de muncă pentru un intern este de maxim 40 de ore pe săptămână și se
stabilește prin contractul de internship. În situația internilor cu vârsta sub 18 ani, durata
timpului de muncă pentru a desfășura activitate în baza unui contract de internship este de
maxim 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

Este interzisă efectuarea de ore suplimentare peste durata menţionată mai sus. Organizația-gazdă are obligația de a ține evidența timpului în care internul își desfășoară activitatea specifică din cadrul programului de internship, precum și obligația de a prezenta această situație organelor de control ori de câte ori este solicitat acest lucru.

 Nu pot încheia contract de internship organizațiile-gazdă:

 care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care
doresc să încheie contract de internship;

 la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat față de alți angajatori/organizații-gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu;

 care au încheiat contractul de internship cu scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă, pe o perioadă de 3 ani de la data aplicării sancțiunii.

Cadru legal: Legea nr. 176/2018 privind internshipul publicată în Monitorul Oficial nr. 626 din 19/07/2018

LIKE.

Leave A Reply