INFO MDM: Schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale

0

عفوا، هذه المدخلة موجودة فقط في الرومانية. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

MDM GROUP informează că, în conformitate cu Legea 259/2021, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru următoarele categorii de clienţi finali:

a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi casnici;

b) întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Schema de sprijin cuprinde următoarele măsuri:

a) pentru clienţii casnici – acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, şi în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) pentru toţi operatorii economici, clienţi finali, din categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), pentru fiecare loc de consum:

(i)exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din reţea, tariful de distribuţie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum şi de la plata certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi accizei;

(ii)exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuţie şi accizei.

Procedura privind acordarea subvenţiei:

Pentru a beneficia de dispoziţiile OUG nr. 118/2021 clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din OUG nr. 118/2021, depun o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere la furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale (de fapt este vorba despre un singur formular – atasat prezentei informări)

Cererea, însoțită de declarația pe propria răspundere (…), se poate depune în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declarației, cererea nu poate fi luată în considerare. Prin excepție, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă și în luna decembrie 2021

În situaţia în care cererea/declaraţia nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrică/gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor documente. În orice caz, cererea însoţită de declaraţie se consideră depusă la data primei comunicări.

Răspunsul la clarificările solicitate de către furnizori se transmite de către beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării.

Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu modalităţile de depunere de către beneficiari – clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă a cererilor, a clarificărilor, precum şi a răspunsurilor la acestea.

Furnizorii sunt obligaţi să utilizeze toate canalele de comunicare cu clienţii finali prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă şi nu au dreptul să limiteze opţiunile beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.

Cadru legal:

Legea 259/2021

Ordinul Ministerului Energiei 1.240/2021

LIKE.

Leave A Reply