INFO MDM: Informare – Reguli noi privind diurna

0

Începând cu data de 1 mai 2022 s-au introdus noi reguli cu privire la diurne, respectiv se schimbă nivelul maxim al diurnei deductibile și se introduce un nou plafon pentru sumele care sunt neimpozabile și nesupuse contribuțiilor sociale, aplicabil atât diurnelor externe cât și interne.

Astfel calculul diurnei se face diferențiat în funcție de perioada pentru care se calculează, după cum urmează:

Perioada 1 ianuarie 2022 – 30 aprilie 2022

  • pentru diurna internă: suma maxim deductibilă este de 50 lei/zi;
  • pentru diurna externă: suma maxim deductibilă este 2.5 ori nivelul pentru instituțiile publice. Diurna externă maxim deductibilă este stabilită pentru fiecare țară în parte.

Începând cu data de 1 mai 2022, se aplică noi reguli, introduse prin Legea 72 din 31.03.2022. Legea a intrat în vigoare în 3 aprilie 2022 și prevede că noile reglementări privind diurna se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare punerii în funcțiune, adică începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.

Se introduce un nou plafon pentru sumele care sunt neimpozabile și nesupuse contribuțiilor sociale, în cele două situații – plafon de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat – pentru salariați iar pentru administratori – 3 remunerații prevăzute în raportul juridic. Se aplică atât pentru diurnele externe cât și cele interne.

” 1. La articolul 76 alineatul (2), literele k) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,k) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat. „”

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în ţară sau în străinătate;”

Diurna se acordă fiecărui angajat care este trimis într-o misiune de serviciu:

  • la o distanță de minimum 5 km de localitatea în care angajatul își are locul de muncă;
  • pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
  • numai dacă durata deplasării este de cel puțin 12 ore.
    Sumele care depășesc aceste limite sunt impozitate cu toate contribuțiile salariale pe statul de plată.

Pentru detalii privind modul de calcul va stam la dispozitie.

Cadru legal:

Legea 72 din 31.03.2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative, M.Of. nr. 315 din 31 martie 2022

LIKE.

Leave A Reply