Obligații noi impuse de noua lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor

0

Dispozițiile Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative au intrat în vigoare de la data de 21 iulie 2019, arata MDM Group.

Astfel, explică directorul general al MDM Group, Dan Mureșan, se introduce noțiunea de beneficiarul real care, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Conform dispozițiilor art. 19 alin. (1), (2) și (5) din legea menționată, sunt stabilite atribuții noi în sarcina Oficiului Național al Registrului Comerțului, care va organiza un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor
autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau
majoritar de stat.

În acest sens, persoanele juridice menționate mai sus vor depune la înmatriculare, anual,
sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei
juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali. Declarația va fi depusă fie în formă notarială, fie va fi dată personal de către beneficiarul real, în fața unui reprezentant al Oficiului Registrului Comerțului.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligaţiei de
depunere a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Procesul-verbal de
constatare a contravenţiei se comunică oficiului registrului comerţului, în acesta fiind
consemnat că nedepunerea declaraţiei atrage dizolvarea societăţii, în condiţiile art. 237 din
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul
persoanei juridice nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

!!! În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare Legii nr. 129/2019, societăţile
înmatriculate până la această dată, cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum
şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului
legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ţinut de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, declarația susmenționată.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei de mai sus
constituie contravenţie şi se sancţionează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
În următoarea perioadă Oficiul Registrului Comerțului va emite o procedură proprie în
vederea respectării prevederilor prezentate mai sus.

Cadru legal: Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019.

LIKE.

Leave A Reply