Acțiunile la purtător se elimină, informează MDM Group

0

Acțiunile la purtător se elimină și vor fi convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente, informează directorul general al MDM Group.

Legea nr. 129/2019 modifică și completează unele acte normative, printre care și Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
obligativității conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative de către societățile
emitente.

Astfel, arată Dan Mureșan, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, sunt abrogate dispozițiile legale privitoare la acțiunile la purtător, capitalul social al societăților pe acțiuni fiind reprezentat doar prin acțiuni nominative.

De asemenea, se interzice emiterea de noi acţiuni la purtător şi efectuarea de operaţiuni cu acţiunile la purtător existente, iar în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a actului normativ (adică până la data de 21 ianuarie 2021), acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a legii vor fi convertite în acţiuni nominative.

Neîndeplinirea, până la expirarea termenului de 18 luni, a obligaţiei de conversie, de către
societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, dă dreptul oricărei persoane interesate,
precum și Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, să solicite tribunalului, sau, după caz,
tribunalului specializat, dizolvarea societăţii respective.

Totodată, dacă în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, acțiunile la
purtător nu sunt convertite în acțiuni nominative acestea se anulează de drept, cu consecința
reducerii corespunzătoare a capitalului social, care se va înregistra în registrul comerțului.

Conţinutul actului normativ (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 589/18.07.2019,
Partea I) instituie cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării
terorismului, fiind transpuse în legislația internă Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului
European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 05.06.2015.

Cadru legal: Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019

LIKE.

Leave A Reply