Consultare publică: proiectul ordonanței de urgență privind serviciile de plată

0

Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa opiniei publice lansarea de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a consultării publice referitoare la proiectul ordonanței de urgență privind serviciile de plată.

Proiectul de act normativ, termenul până la care sunt primite propuneri și observații și datele de contact pentru transmiterea propunerilor și observațiilor sunt disponibile la adresa anpc.gov.ro, secțiunea „Legislație”, subsecțiunea „Transparență decizională”.

Proiectul ordonanței de urgență privind serviciile de plată propune înlocuirea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE.

Principalele elemente de noutate ale proiectului ordonanței de urgență privind serviciile de plată sunt:

intrarea sub incidența ordonanței de urgență a două noi categorii de servicii de plată:

– servicii de inițiere a plății1 şi servicii de informare cu privire la conturi2;
– întărirea elementelor de siguranță pentru prestarea serviciilor de plată prin suplimentarea cerințelor operaționale şi de securitate3 aplicabile prestatorilor de servicii de plată;
– standardizarea modalității de calcul și de raportare a fondurilor proprii aferente activității de prestare de servicii de plată, prin trimitere la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit proiectului de act normativ, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor prudențial, va deține competențe pe linia:

– reglementării, autorizării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de plată;
– reglementării, înregistrării și supravegherii prudențiale a prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi.

Din perspectiva competențelor specifice reglementării, monitorizării sistemelor de plăți și sistemelor de decontare şi supravegherii în domeniul plăţilor, banca centrală va deține atribuții cu privire la:

– accesul prestatorilor de servicii de plată la sistemele de plăţi;
– posibilitatea de a deschide conturi la instituţiile de credit;
– confirmarea disponibilității fondurilor;
– accesul la contul de plăți al plătitorului în cazul serviciilor de inițiere a plății;
– accesul și utilizarea informațiilor privind contul de plăți al utilizatorului în cazul serviciilor de informare cu privire la conturi;
– limitele utilizării instrumentului de plată și ale accesului prestatorilor de servicii de plată la conturile de plăți;
– administrarea riscurilor operaţionale şi de securitate;
– incidentele operaţionale sau de securitate și fraudele apărute la prestatorii de servicii de plată.

Pentru aplicarea noilor cerințe de către instituțiile de plată autorizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 este prevăzut un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență supuse consultării. Pentru a-și putea desfășura în continuare activitatea și după acest termen, instituțiile de plată trebuie să dovedească conformarea la noile cerințe incidente.

Persoanele care desfășurau, anterior datei de 12 ianuarie 2016, cele două categorii de servicii de plată nou reglementate (servicii de inițiere a plății și servicii de informare cu privire la conturi), au permisiunea de a continua desfășurarea acestor activități fără autorizare/înregistrare cel mai târziu până la 18 luni de la intrarea în vigoare a standardelor tehnice de reglementare privind autentificarea şi comunicarea, adoptate de Comisia Europeană.

Persoanele, altele decât prestatorii de servicii de plată, care prestează servicii de plată iniţiate prin instrumente de plată specifice care pot fi folosite limitat sau furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice care desfășoară operaţiuni de plată pentru abonaţii proprii, nu intră sunt incidența ordonanței de urgență dacă activitățile desfășurate respectă anumite condiții prevăzute de ordonanța de urgență4. Prestarea acestor servicii de plată exceptate este, totuși, supusă notificării Băncii Naționale a României, în condițiile stabilite la art.105 – art.110 din proiectul de act normativ, pentru scopuri de informare a părților interesate.

Banca Națională a României nu reglementează și nu supraveghează persoanele care prestează servicii de plată exceptate.

Autoritatea Bancară Europeană intenționează să lanseze în anul 2018 un mecanism Q&A5 privind clarificarea unor aspecte specifice: (a) Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, (b) standardelor tehnice de reglementare şi (c) ghidurilor emise în aplicarea directivei.

LIKE.

Leave A Reply