INFO MDM GROUP: Totul despre plata defalcată a TVA sau sistemul “Split TVA”

0

În data de 03 septembrie 2017, au intrat în vigoare dispozițiile referitoare la plata defalcată a TVA, sistem cunoscut și sub sintagma de “Split TVA”. Astfel, MDM Group vă redă în rândurile de mai jos o sinteză a reglementărilor prevăzute în OG nr. 23/2017 publicata duminică în Monitorul Oficial.

Cine aplica sistemul “Split TVA”?

Persoanele impozabile, cât și de instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate in scopuri de TVA. Firmele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA vor aplica acest sistem în momentul în care achită facturi către furnizorii înregistrați în scopuri de taxă.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente sau profesii libere (PFA) sunt vizate de aplicarea noului mecanism, atâta timp cât sunt înregistrate în scopuri de TVA (depășesc plafonul de scutire).

De când se aplică sistemul “Split TVA”?

Sistemul de aplică opțional începând cu 1 octombrie 2017 si până la data de 31 decembrie 2017
și obligatoriu de la 1 ianuarie 2018, pentru facturile emise și avansurile încasate după această dată.

Cum procedează persoanele care optează pentru aplicarea sistemului Split TVA începând cu 1 octombrie 2017?

Aceste persoane vor notifica organul fiscal pentru exercitarea acestei variante, urmând să
beneficieze de câteva facilități, astfel:

 reducere cu cinci procente a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent
trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit.

 anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA,
restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

Unde se deschide contul de TVA?

Societățile impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor trebui să deschidă conturile pentru
încasarea și plata taxei la unități ale trezoreriei statului sau la instituții de credit (bănci), pentru tranzacții cu alte firme private.

Pentru încasarea sumelor de la instituțiile statului însă, firmele vor trebui să își deschidă contul de TVA la unitățile Trezoreriei.

Care sunt operațiunile pentru care se aplică noul sistem “Split TVA”?

Este vorba despre despre toate operațiunile taxabile din punctul de vedere al TVA la care locul
livrării de bunuri sau locul prestării de servicii se consideră în România.

NU se va aplica plata defalcată a TVA pentru următoarele operațiuni:

 tranzacții la care beneficiarul este obligat la plata TVA prin metodă de simplificare
(taxare inversă);
 tranzacții care beneficiază de un regim special de TVA, potrivit Codului fiscal: regimul bunurilor second-hand, regimul agențiilor de turism sau regimul special pentru agricultori, printre altele.

În conturile de TVA se vor încasa sumele provenind din:

 TVA aferentă vânzărilor de bunuri/prestărilor de servicii;

 depunerile de TVA pentru vânzările încasate cu numerar sau prin cardul bancar;

 transferurile din alte conturi de TVA;

 transferuri din contul curent deschis fie la aceeași instituție bancară, fie la trezorerie;

 sume încasate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale;

 sume reprezentând transferul de TVA între membrii grupului fiscal unic;

 sume încasate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA.

În ceea ce privește debitarea conturilor de TVA, adică plățile ce pot fi făcute din contul de TVA, reținem următoarele:

 TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă achizițiilor de
bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;

 TVA achitată la bugetul de stat;

 sume transferate într-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;

 sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată,
pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont de TVA;
 sume rezultate ca urmare a unor corecții în urma unor erori materiale în procesul de plată,
pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;

 corecții aferente ajustării bazei de TVA ca urmare a corectării facturilor, pentru care plata se efectuează într-un alt cont de TVA;

 restituiri în contul curent al titularului, în limita alimentării inițiale;

 sumele reprezentând TVA decontate în cadrul grupului unic.

Potrivit actului normativ, firmele cu cod de TVA vor fi obligate să comunice contul de TVA
furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor.

Ce obligații au persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform noului sistem?

Potrivit textului legal, odată cu implementarea noului sistem de plată defalcată a TVA, vor exista urmatoarele obligații pentru persoana înregistrată în scopuri de TVA:

 să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la
încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:

a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor
de numerar;

b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alţi beneficiari decât cei
prevăzuţi la art. 3 alin. (1);

c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018 şi
încasate după această dată.

 să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile
lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii,
diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar
efectuate într-o zi.

 să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la
încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după
caz, înainte de data de la care aplică opţional plata defalcată a TVA şi achitate după
această dată.

Care sunt sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării noului sistem “Split TVA”?

 plata TVA către furnizori aferentă achizițiilor de bunuri și servicii în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectuează corecția plății în termen de șapte zile. În acest caz, se va aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile;

 plata TVA într-un alt cont al furnizorului decât cel de TVA, dacă eroarea nu este corectată în
cele 30 de zile. În acest caz se va aplica o amendă de 50% din suma reprezentând TVA;

 utilizarea sumelor existente în contul de TVA în alt mod decât cel prevăzut în actul normativ
se va sancționa cu amendă contravențională în procent de 50% din suma folosită incorect;

 necomunicarea contului de TVA furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor va atrage amenzi
cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei.

Cadru legal: OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017 și va intra în vigoare duminică, la trei de la publicare

LIKE.

Leave A Reply